Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 18:16 in Aguacateco

Help us?

Josué 18:16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

16 Nin cho'n na cu'-tz, jalen yi na opon te yi ju'wtz yi at swutzo'c tzaj yi joco'j Ben-hinom, yi at tibe'n yi joco'j Refaim. Xomnin tunintz te yi joco'j Hinom, na icy'tz Jebús, nin na jepontz kale atit yi ne'ẍ a' En-rogel.