Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 18:15-28 in Aguacateco

Help us?

Josué 18:15-28 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Ma yi mojomil tetz cwe'n tzi'n, cho'n na xe't tzaj xtx'u'c Quiriat-jearim. Tunin na xomnin kale na itz'e't yi a' Neftoa.
16 Nin cho'n na cu'-tz, jalen yi na opon te yi ju'wtz yi at swutzo'c tzaj yi joco'j Ben-hinom, yi at tibe'n yi joco'j Refaim. Xomnin tunintz te yi joco'j Hinom, na icy'tz Jebús, nin na jepontz kale atit yi ne'ẍ a' En-rogel.
17 Kalena's tzun na pakxijtz le je'nak tzi'n. Nin na je' cu'ntz le ama'l Ense-mes. Nin na cu'-tz jalen Gelilot, yi ama'l yi cho'n at swutz cyen yi txala'j Adumín. Nintzun na copontz wutz c'ub tu Boán yi cy'ajl Rubén.
18 Ncha'tz na icy'ak swutze'n yi txala'j yi at swutz cyen yi ẍk'ajlaj Jordán. Kalena's tzun na copontz tzi a' Jordán.
19 Na icy'ak cu'n tibe'n yi ama'l Bet-hogla. Nin na tzajpontz tzi' yi mar yi chin c'a' nin tan atz'um, kale na tzajpont yi a' Jordán. Ya'stzun yi mojom le jalaj cwe'n tzi'n.
20 Yi a' Jordán ya'stzun mojom le jalaj xlaj tele'n tzi'n. Ya'stzun e'chk mojomil yi e'chk ama'l yi jatxlij ẍchiwutz yi e' xonl Benjamín, xomquen tu' te yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
21 Yi e'chk tnum yi cyetzaj yi jun k'u'j xonl Benjamín i'tz: Jericó, Bet-hogla, Emec-casis.
22 Tu Bet-arabá, Zemaraim, Betel.
23 Tu Avim, Pará, Ofra.
24 Tu Quefar-haamoni, tu Ofni, nin Geba. Ya'stzun yi coblaj tnum tuml yi e'chk aldeyil.
25 Ncha'tz cyetzaj Gabaón, tu Ramá, tu Beerot,
26 tu Mizpa, tu Cafira, tu Mozah,
27 tu Requem, tu Irpeel, tu Tarala,
28 tu Sela, tu Elef, tu Jebús yi ncha'tz na bi'aj Jerusalén, tu Gabaa, nin Quiriat. Ya'stzun yi cyajlajt tnum tuml yi e'chk aldeyil yi ak'lij scyetz yi e' xonl Benjamín.