Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 18

Josué 18:1-7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz, nintzun cu' chimolol quib tircu'n yi e' xonl Israel le ama'l Siló. Tircu'n chimolol quib tan nuc'le'n yi mantial kale na chijilone't tu Kataj Ryos. Na sken chixcye' tan cambaje'n yi ama'l yi tajwe'n tan cyetzal.
2Poro ntaxk ak'lij chi'ama'l yi jukt k'u'j xonl Israel.
3Nintzun ben tlol Josué scyetz yi e'a'tz: “¿Mbi na ich'iwwok, yi qui na itz'amwoke'n yi iluwar yi ja wi't tak' Kataj tzitetz, yi Kataj yi i' chiRyosil yi e' kamam kate'?
4Ma jalu', sicy'woke'n ox ox yaj te yi jujun k'u'j axwok yi txe'n ak'lij iluwar, na nchiben inchakol tan tilwe'n yi e'chk ama'l, bantz kilol yi ẍe'n kaban tan jatxle'n cu'n tziwutz. Yil chiben, ba'n chitz'ib tzaj yi ẍe'n tane'n yi ama'l.
5Tajwe'n yi juk cuntu' piẍ cyulej yi e'chk ama'la'tz. Quil jop yi chi'ama'l yi e' xonl Judá yi txe'n cyetzaj yi at cwe'n tzi'n, na ja wi't ak'lij cyetz. Ncha'tz yi e' xonl Ẍep yi cho'n mak'lij yi cyetz chi'ama'l je'n tzi'n, poro txe'n chicambaj.
6Ma yi axwok itetz, yil cxbenwok, jatxwok cu'n yi ama'l, nin juk piẍ tzitulejwok. Kalena's tzun tz'ultz ita'n tzinwutz tan woque'n tan tx'ilu'n te'j, tan injakol tetz Kataj yi kaRyosil, yi na' taw tz'an yi jujun piẍa'tz.
7Ma yi jun k'u'j xonl Leví, qui'c cyetz chi'ama'l sbne'. Na yi e' cyetz chixconk tetz kapale'il swutz Kataj. Ma yi e' xonl Gad, scyuch' yi e' xonl Rubén, tu yi jun k'u'j xonl Manasés, ja wi't cyech wutz yi cyetz chi'ama'l yi at swutz len yi a' Jordán. Na Moisés yi ẍchakum Kataj, i' mmak'on yi cyetz chi'ama'l,” stzun Josué bantz.

Read Josué 18Josué 18
Compare Josué 18:1-7Josué 18:1-7