Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 17:6-13 in Aguacateco

Help us?

Josué 17:6-13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 Na nin ak'lij chi'herens yi e' xna'na'tz, nin nicy'nin tu' e' baj bentz scyuch' yi e' yaj. Yi ama'l Galaad ak'lij scyetz yi e' mas xonl Manasés.
7 Ncha'tz cyetzaj yi tnum Aser, jalen Micmetat yi at swutz Siquem. Nin opon mojomil je'n tzi'n kale atit yi a' Tapúa.
8 Ntin yi ama'l cwent Tapúa cyetz yi xonl Manasés ban. Poro yi tnumil, cyetz yi xonl Efraín ban.
9 Nin yi chimojom, oc cwe'n tzi'n kale atit yi tzanla' Caná. At coboxt tnum yi cyetz xonl Efraín ban yi at ẍchixo'l yi e' xonl Manasés. Na yi chimojom yi e' tetz Manasés, cho'n xe'te'n je'n tzi'n kale atit yi tzanla' Caná, nin na opon tzi yi mar Mediterráneo.
10 Ma yi e' xonl Efraín cho'n e' cyaje'n cyen xlaj cu'n yi mojom. Yi cyetz xonl Manasés, cho'n e' cyaje'n xlaje'n yi mojom, nin ja opon yi chimojom jalen tzi mar Mediterráneo. Ma je'n tzi'n, ja opon chimojom te chimojom yi e' xonl Aser, tu chimojom yi e' xonl Isacar yi at swutzlen chi'ama'l yi e' Aser.
11 Ncha'tz ak'lij coboxt tnum scyetz xonl Manasés yi cho'n at le chi'ama'l yi e' xonl Isacar tu Aser. Yi coboxt tnuma'tz i'tz: Bet-seán, Ibleam, Dor, Endor Taanac tu yi Meguido, tu oxt tal ama'l, tuml yi e'chk aldey yi at naka'jil yi e'chk tnuma'tz.
12 Poro quinin e' xcye' yi e' xonl Manasés tan chilaje'n len yi e' aj Canaán swutz yi e'chk ama'la'tz, na quinin cyak' quib tan cyele'n swutz chi'ama'l.
13 Pontzaj, yi ẍch'uye'n cyajlal yi e' xonl Israel, nin yi jale'n mas chichamil, nintzun e' cawuntz scye'j yi e' aj Canaána'tz tan chichojol yi alcawal scyetz, qui't tzun e' oc tan chilaje'n len swutz chi'ama'l.