Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 17:5-18 in Aguacateco

Help us?

Josué 17:5-18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Lajuj tzun piẍ ama'l ak'lij scyetz yi e' xonl Manasés, tu yi ama'l cwent Galaad, tu Basán yi at swutz len Jordán.
6 Na nin ak'lij chi'herens yi e' xna'na'tz, nin nicy'nin tu' e' baj bentz scyuch' yi e' yaj. Yi ama'l Galaad ak'lij scyetz yi e' mas xonl Manasés.
7 Ncha'tz cyetzaj yi tnum Aser, jalen Micmetat yi at swutz Siquem. Nin opon mojomil je'n tzi'n kale atit yi a' Tapúa.
8 Ntin yi ama'l cwent Tapúa cyetz yi xonl Manasés ban. Poro yi tnumil, cyetz yi xonl Efraín ban.
9 Nin yi chimojom, oc cwe'n tzi'n kale atit yi tzanla' Caná. At coboxt tnum yi cyetz xonl Efraín ban yi at ẍchixo'l yi e' xonl Manasés. Na yi chimojom yi e' tetz Manasés, cho'n xe'te'n je'n tzi'n kale atit yi tzanla' Caná, nin na opon tzi yi mar Mediterráneo.
10 Ma yi e' xonl Efraín cho'n e' cyaje'n cyen xlaj cu'n yi mojom. Yi cyetz xonl Manasés, cho'n e' cyaje'n xlaje'n yi mojom, nin ja opon yi chimojom jalen tzi mar Mediterráneo. Ma je'n tzi'n, ja opon chimojom te chimojom yi e' xonl Aser, tu chimojom yi e' xonl Isacar yi at swutzlen chi'ama'l yi e' Aser.
11 Ncha'tz ak'lij coboxt tnum scyetz xonl Manasés yi cho'n at le chi'ama'l yi e' xonl Isacar tu Aser. Yi coboxt tnuma'tz i'tz: Bet-seán, Ibleam, Dor, Endor Taanac tu yi Meguido, tu oxt tal ama'l, tuml yi e'chk aldey yi at naka'jil yi e'chk tnuma'tz.
12 Poro quinin e' xcye' yi e' xonl Manasés tan chilaje'n len yi e' aj Canaán swutz yi e'chk ama'la'tz, na quinin cyak' quib tan cyele'n swutz chi'ama'l.
13 Pontzaj, yi ẍch'uye'n cyajlal yi e' xonl Israel, nin yi jale'n mas chichamil, nintzun e' cawuntz scye'j yi e' aj Canaána'tz tan chichojol yi alcawal scyetz, qui't tzun e' oc tan chilaje'n len swutz chi'ama'l.
14 Itzun yi e' xonl Ẍepa'tz, yi Efraín tu Manasés, nintzun e' bentz tan yol tetz Josué. Itzun cyaltz: —¿Mbi tzuntz yi mu'ẍ ntzi' ketz ka'ama'l yi ntak'u'? Na yi o' ketz nim kaxone'n. Nin at nin banl Kataj skibaj.
15 Nintzun tal Josué scyetz: —Bintzi lo' yi na italwok, yi axwok itetz nim ixone'n, nin quil xbaj cu'n swutz yi wi'wtz tetz Efraín, mas lo' balaj yil xbenwok tan cu'se'n yi e'chk tze' yi at wi'wtz, chicwent yi e' ferezeo tu e' refaita. Ba'n xcon yi e'chk ama'la'tz ita'n tetz icojbil, stzun Josué scyetz.
16 —Bintzi ta', quil xcye' yi wi'wtze'j ske'j. Poro kol kaben tan majle'n yi chiluwar yi e' aj Canaán, quil kaxcye', na yi e' cyetz at cyetz chicare't tetz oyintzi' yi ch'ich' cu'n. Ncha'tz quitane'n yi e' yi ate' Bet-seán, scyuch' yi e' yi ate' lakak aldey, tu yi e' yi ate' ẍk'ajlaj Jezreel, at len chicare't tetz oyintzi', che'ch tzun bantz tetz Josué.
17 —Quil cxobwok, na xcyekwok scye'j. Na yi axwok itetz nim ixone'n, nin at ichamil. Cha'stzun te nk'e'tz jun ntzi' piẍ ama'l tzitetzaje'wok, ma na ba'n cxbenwok tan majle'n cyakil, mpe tze' cu'nk at swutz, itetz sbne'. Na cxcyekwok tan banle'n ba'n tetz yi ama'la'tz, jalen kale atit e'chk mojomil.
18 Tzitetzaje'wok yi ama'la'tz. Na xcyekwok tan chilaje'n len yi e' aj Canaána'tz. Pe tzunk at cyetz chicare't yi ch'ich' cu'n tetz oyintzi', pe tzunk wi'nin chichamil, poro xcyekwok scye'j, stzun Josué ban scyetz yi e' xonl Ẍepa'tz.