Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 17:3-5 in Aguacateco

Help us?

Josué 17:3-5 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Ma tetz Zelofehad, yi cy'ajl Hefer, yi mamaj Galaad, yi cy'ajl Maquir, yi cy'ajl Manasés, qui'c tetz cy'ajl jal, ma na ntin o' me'l. Je chibi'e'j: Maala, Noa, Hogla, Milca, nin Tirsa.
4 Itzun bantz nintzun e' ben yi e' xna'na'tz tan yol tetz yi pale' Eleazar tu Josué, nin ncha'tz scyetz yi e' wi'tz wi' banl wi' tetz yi tnum. Itzun cyaltz scyetz: “Talnak Kataj tetz k'ajtzun Moisés yi tajwe'n tz'ak'lij yi ketz kaherens chi tane'n yi cyetz kaxonl,” che'ch tzun bantz. Nintzun tak' Josué chi'ama'l yi e' xna'na'tz chi mban cyetz yi e' mas chixonl, na alij cyen tan Kataj yi ya'stzun sban.
5 Lajuj tzun piẍ ama'l ak'lij scyetz yi e' xonl Manasés, tu yi ama'l cwent Galaad, tu Basán yi at swutz len Jordán.