Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 17:18 in Aguacateco

Help us?

Josué 17:18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

18 Tzitetzaje'wok yi ama'la'tz. Na xcyekwok tan chilaje'n len yi e' aj Canaána'tz. Pe tzunk at cyetz chicare't yi ch'ich' cu'n tetz oyintzi', pe tzunk wi'nin chichamil, poro xcyekwok scye'j, stzun Josué ban scyetz yi e' xonl Ẍepa'tz.