Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 17:1-11 in Aguacateco

Help us?

Josué 17:1-11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Je yi ama'l yi ak'lij scyetz yi e' xonl Manasés yi toque'n tx'ilu'n te'j. Yi Manasésa'tz, ya'stzun yi bajx cy'ajl Ẍep. Nin yi bajx cy'ajl Manasés, i'tz Maquir, nin i' chimam cyen yi e' aj Galaad. Ak'lij yi ama'l cwent Galaad tu Basán scyetz yi e' tu Maquir, yi at jalaj cy'en yi a' Jordán. Yi e'a'tz e' cu'n wi'tz sanlar yi qui na chixob tan oyintzi'.
2 Ncha'tz oc swerti'n te yi ama'l yi na'l cha't cu'nt yi e' mas cy'ajl Manasés. Xomquen tu' te yi jujun k'u'j e'. Je chibi'e'j: Abiezer, Helec, Asriel, Siquem, Itefer tu Semida. E' cu'n cy'ajl Manasés, nin mamaj Ẍep.
3 Ma tetz Zelofehad, yi cy'ajl Hefer, yi mamaj Galaad, yi cy'ajl Maquir, yi cy'ajl Manasés, qui'c tetz cy'ajl jal, ma na ntin o' me'l. Je chibi'e'j: Maala, Noa, Hogla, Milca, nin Tirsa.
4 Itzun bantz nintzun e' ben yi e' xna'na'tz tan yol tetz yi pale' Eleazar tu Josué, nin ncha'tz scyetz yi e' wi'tz wi' banl wi' tetz yi tnum. Itzun cyaltz scyetz: “Talnak Kataj tetz k'ajtzun Moisés yi tajwe'n tz'ak'lij yi ketz kaherens chi tane'n yi cyetz kaxonl,” che'ch tzun bantz. Nintzun tak' Josué chi'ama'l yi e' xna'na'tz chi mban cyetz yi e' mas chixonl, na alij cyen tan Kataj yi ya'stzun sban.
5 Lajuj tzun piẍ ama'l ak'lij scyetz yi e' xonl Manasés, tu yi ama'l cwent Galaad, tu Basán yi at swutz len Jordán.
6 Na nin ak'lij chi'herens yi e' xna'na'tz, nin nicy'nin tu' e' baj bentz scyuch' yi e' yaj. Yi ama'l Galaad ak'lij scyetz yi e' mas xonl Manasés.
7 Ncha'tz cyetzaj yi tnum Aser, jalen Micmetat yi at swutz Siquem. Nin opon mojomil je'n tzi'n kale atit yi a' Tapúa.
8 Ntin yi ama'l cwent Tapúa cyetz yi xonl Manasés ban. Poro yi tnumil, cyetz yi xonl Efraín ban.
9 Nin yi chimojom, oc cwe'n tzi'n kale atit yi tzanla' Caná. At coboxt tnum yi cyetz xonl Efraín ban yi at ẍchixo'l yi e' xonl Manasés. Na yi chimojom yi e' tetz Manasés, cho'n xe'te'n je'n tzi'n kale atit yi tzanla' Caná, nin na opon tzi yi mar Mediterráneo.
10 Ma yi e' xonl Efraín cho'n e' cyaje'n cyen xlaj cu'n yi mojom. Yi cyetz xonl Manasés, cho'n e' cyaje'n xlaje'n yi mojom, nin ja opon yi chimojom jalen tzi mar Mediterráneo. Ma je'n tzi'n, ja opon chimojom te chimojom yi e' xonl Aser, tu chimojom yi e' xonl Isacar yi at swutzlen chi'ama'l yi e' Aser.
11 Ncha'tz ak'lij coboxt tnum scyetz xonl Manasés yi cho'n at le chi'ama'l yi e' xonl Isacar tu Aser. Yi coboxt tnuma'tz i'tz: Bet-seán, Ibleam, Dor, Endor Taanac tu yi Meguido, tu oxt tal ama'l, tuml yi e'chk aldey yi at naka'jil yi e'chk tnuma'tz.