Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:9-10 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:9-10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Cho'n tzun na tak' welt jalen wi'wtz kale na itz'e't yi a' Neftoa. Kalena's tzun na icy'tz wi Efrón. Nin na icy'pon jalen Baala. Yi jun ama'la'tz ncha'tz na bi'aj Quiriat-jearim.
10 Kalena's tzun na ben lo'cnak tzi'n tibaj yi wi'wtz Seir. Na icy'aktz le ama'l Quesalón swutze'n yi wi'wtz Jearim. Nintzun na cu'-tz Bet-semes, nin na icy'aktz Timna.