Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:51 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:51 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

51 Ncha'tz yi Gosén tu Holón nin Gilo. Junlajt tzun tnum tu yi e'chk aldey yi ate' chicwent.