Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:45-46 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:45-46 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

45 Ej, nin ncha'tz yi tnum Ecrón tu yi e'chk ne'ẍ tnum, tu e'chk aldey yi at cwent.
46 Ncha'tz yi e'chk tnum yi ate' le ama'l yi at xo'l Ecrón tu yi mar, tu yi e'chk ne'ẍ tnum yi ate' naka'jil Asdod, tu e'chk aldey yi at chicwent.