Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:45 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:45 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

45 Ej, nin ncha'tz yi tnum Ecrón tu yi e'chk ne'ẍ tnum, tu e'chk aldey yi at cwent.