Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:21 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 Yi chibi' yi e'chk tnum tetz cwe'n tzi'n naka'jil yi mojom tu Edom, i'tz, Cabseel, Edar tu Jagur.