Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:20-26 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:20-26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Je chibi' yi e'chk ama'l yi jatxlij tetz yi jujun k'u'j xonl Judá.
21 Yi chibi' yi e'chk tnum tetz cwe'n tzi'n naka'jil yi mojom tu Edom, i'tz, Cabseel, Edar tu Jagur.
22 Ncha'tz Cina, Dimona, Adada.
23 Cedes, Hazor, Itnán.
24 Zif, Telem tu Bealot.
25 Hazor-hadata, Quiriot, Hezrón (yi ite'n nin i'a'tz yi Hazor).
26 Ej, nin ncha'tz yi tnum Amam, Sema, Molada.