Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:14 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:14 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

14 Bene'n tzun Caleb tan oyintzi' tan chilaje'n len yi ox xonl Anac yi ate' swutz yi ama'la'tz. Yi chibi' yi ox xonl Anaca'tz i'tz: Sesai, Ahimán, nin Talmai.