Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:13-14 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:13-14 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Ncha'tz tak' Josué herens Caleb, yi cy'ajl ta' Jefone. Yi ama'la'tz i'tz Quiriat-arba, yi ncha'tz na bi'aj Hebrón, yi cho'n at cwent yi chi'ama'l yi e' xonl Judá. Nin i'tz chi'ama'lbe'n yi e' xonl yi jun chin wutzile'n yaj yi na bi'aj Anac. Ya'stzun yi ama'l yi ak'lij tetz Caleb, na ya'stzun talnak Kataj.
14 Bene'n tzun Caleb tan oyintzi' tan chilaje'n len yi ox xonl Anac yi ate' swutz yi ama'la'tz. Yi chibi' yi ox xonl Anaca'tz i'tz: Sesai, Ahimán, nin Talmai.