Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:10 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Kalena's tzun na ben lo'cnak tzi'n tibaj yi wi'wtz Seir. Na icy'aktz le ama'l Quesalón swutze'n yi wi'wtz Jearim. Nintzun na cu'-tz Bet-semes, nin na icy'aktz Timna.