Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:1-2 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:1-2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Je yi ama'l yi jatxlij scyetz yi e' xonl Judá yi toque'n tx'ilu'n te'j. Nin je yi mojomile'j:
2 Te yi jalaj cwe'n tzi'n, cho'n na xe'tij stzi' yi mar yi chin c'a' nin tan atz'um, kale na icy'e't chimojom yi e' aj Edom,