Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 14:3-8 in Aguacateco

Help us?

Josué 14:3-8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Na yi cobt k'u'j tu ni'cy, yi e' xonl Rubén, nin yi e' xonl Gad, tu yi junt k'u'j xonl Manasés, nsken tak' Moisés yi cyetz chi'herens jalaj cy'en yi a' Jordán. Ma yi e' xonl Leví, quinin ak'lij cyetz chi'herens,
4 na yi cob cy'ajl Ẍep, yi Manasés tu Efraín, e' oc tajlal yi coblaj k'u'j xonl Israel. Poro yi e' xonl Leví qui ak'lij chi'herens, ma na ntin ak'lij mu'ẍ chi'ama'l kalel chinajewe't, nin kalel chiwane't yi cyawun. Yi mu'ẍ chi'ama'la'tz, cho'n at ẍchixo'lak yi e' mas xonl Israel.
5 Cyakil yi xtxolbila'se'j, ja bnix chi talnak Kataj tetz Moisés.
6 Ej, itzun bantz, nintzun e' ben yi e' xonl Judá tan yol tetz Josué le tnum Gilgal. Yi cyopone'n swutz Josué, nintzun tal Caleb yi cy'ajl ta' Jefone yi cenezeo tetz: “Ma jalu' ta', ulk tx'akx tc'u'lu' yi xtxolbil yi talnak Kataj tetz Moisés le ama'l Cades-barnea, na alijt cyen tak'un, yi mbi sbajok ske'j ketz tuch'u'.
7 Na yi kasaje'n ẍchakol Moisés yi ẍchakum Ryos, tan xk'uke'n yi ama'le'j, atin wetz tul ca'wunak yob. Ej, nin yi kulake'n tan xk'uke'n, ja wal yi mero bintzi quib yi nwil, na ja chinxom te yi tajbil Wajcaw yi kaRyosil.
8 Ma yi coboxt kuch' yi xomche' ske'j, ntin ja cho'c tan chixo'wse'n yi e' mas katanum. Poro yi in wetz quinin nchinxom scye'j, ma na ntin ja imban yi tajbil Kataj yi kaRyosil.