Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 14:3-5 in Aguacateco

Help us?

Josué 14:3-5 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Na yi cobt k'u'j tu ni'cy, yi e' xonl Rubén, nin yi e' xonl Gad, tu yi junt k'u'j xonl Manasés, nsken tak' Moisés yi cyetz chi'herens jalaj cy'en yi a' Jordán. Ma yi e' xonl Leví, quinin ak'lij cyetz chi'herens,
4 na yi cob cy'ajl Ẍep, yi Manasés tu Efraín, e' oc tajlal yi coblaj k'u'j xonl Israel. Poro yi e' xonl Leví qui ak'lij chi'herens, ma na ntin ak'lij mu'ẍ chi'ama'l kalel chinajewe't, nin kalel chiwane't yi cyawun. Yi mu'ẍ chi'ama'la'tz, cho'n at ẍchixo'lak yi e' mas xonl Israel.
5 Cyakil yi xtxolbila'se'j, ja bnix chi talnak Kataj tetz Moisés.