Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 14:2 in Aguacateco

Help us?

Josué 14:2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Cho'n cyulej chi talnak Kataj tetz Moisés. Na e' oc tan tx'ilu'ntz te'j tan jatxle'n cu'n ẍchiwutz yi beluj k'u'j tu ni'cy xonl Israel.