Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 14:15 in Aguacateco

Help us?

Josué 14:15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Yi bi' yi ama'l Hebrón tenẍchan i'tz, Quiriat-arba. Yi bi'aj Arba i'tz bi' jun xonl Anac. Nin i'tz jun yaj yi chin wutz tkan nin, nin chin cham nin i'. Ma yi xcyewe'n Caleb tan cambaje'n e'chk ama'la'tz, qui'ct oyintzi' bajij Canaán te yi tiempa'tz.