Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 14:12-14 in Aguacateco

Help us?

Josué 14:12-14 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

12 Cha'stzun te na klo' waj yil tak'u' yi ama'la'tz yi suknak Kataj swetz. I'tz yi wi'wtz kale ate't yi e' xonl Anac, yi e' yi chin wutz quikan nin. At e' yi cho'n najlche' tulak e'chk lmak tnum, yi at chin tapij solte'jak. Tak'u' bin e'chk ama'la'tz swetz, na cho'n k'uklij inc'u'l te Kataj, yi xomok i' swe'j tan wuch'eye'n tan chilaje'n len yi e' wunaka'tz yi ate' swutz,” stzun Caleb bantz tetz Josué.
13 Nintzun tak' Josué banl tibaj Caleb, ncha'tz tak' yi ama'l cwent Hebrón tetz herens i'. Yi Caleba'tz i' cy'ajl Jefone yi cenezeo.
14 Ya'stzun bantz yi toque'n Hebrón tetz herens Caleb tu cyakil yi xonl i', nin cho'n najlche'-tz jalu', na nin xom i' te yi mero tajbil Kataj yi kaRyosil, yi o' xonl Israel.