Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 14:1 in Aguacateco

Help us?

Josué 14:1 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Je chibi' yi e'chk ama'l cwent Canaán yi jatxlij ẍchik'ab yi e' xonl Israel cyak'un Eleazar yi pale', tu Josué yi cy'ajl Nun, scyuch' yi e' chibajxom yi jujun k'u'j xonl Israel.