Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 13

Josué 13:9-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Na ja cyetzaj yi ama'la'tz yi na xe't nin Aroer, yi at stzi' yi a' Arnón tu yi e'chk tnum yi at ẍk'ajlaj, tuml Medeba tu Dibón.
10Tuml cyakil yi e'chk tnum yi at tzaj cwent yi rey Sehón yi cyajcawil yi e' amorreo, yi cho'n najewe'n i' Hesbón. Nin ja opon cu'n stzi' yi chimojom jalen te yi chimojom yi e' amonita.
11Ncha'tz ak'lij yi e'chk ama'l scyetz yi at cwent Galaad tu yi chi'ama'l yi e' gesureo, tu chi'ama'l yi e' maacateo, tu yi wi'wtz Hermón, tuml yi ama'l Basán jalen Salca.

Read Josué 13Josué 13
Compare Josué 13:9-11Josué 13:9-11