Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:8 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 Yi e' xonl Rubén, tu Gad, tu yi junt k'u'j xonl Manasés, nsken tak' Moisés yi cyetz chi'ama'l jalaj cy'en yi a' Jordán.