Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 13

Josué 13:7-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Ba'n tzajatx cu'n ẍchiwutz yi beluj k'u'j xonl Israel, tuml yi junt k'u'j xonl Manasés yi txe'n ak'lij cyetz”, stzun Ryos ban tetz Josué.
8Yi e' xonl Rubén, tu Gad, tu yi junt k'u'j xonl Manasés, nsken tak' Moisés yi cyetz chi'ama'l jalaj cy'en yi a' Jordán.
9Na ja cyetzaj yi ama'la'tz yi na xe't nin Aroer, yi at stzi' yi a' Arnón tu yi e'chk tnum yi at ẍk'ajlaj, tuml Medeba tu Dibón.

Read Josué 13Josué 13
Compare Josué 13:7-9Josué 13:7-9