Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:5 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:5 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Ncha'tz txe'n itetzaj chi'ama'l yi e' giblita, nin yi ama'l cwent Líbano, yi na xe'tij Baal-gad, nin na opon xe wutz Hermón jalen Hamat.