Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:33 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:33 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

33 Ma yi e' xonl Leví, qui'c cyetz chi'herens ak'lij, ma na ntina'tz tal Moisés scyetz: “Yi itetz iherens i'tz yi Kataj, yi kaRyosil.”