Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 13

Josué 13:28-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
28Cyakil yi e'chk ama'la'tz, ya'stzun ak'lij scyetz yi e' xonl Gad tan Moisés. Xomquen tu' te yi tajlal yi jujun k'u'j e' aj Gada'tz yi chixonl quib.
29Ncha'tz tak' Moisés chi'ama'l yi junt k'u'j xonl Manasés, yi e' cyaj cyen jalaj cy'en yi a' Jordán.
30Yi toque'n jatxle'n yi chi'ama'l, xomquen tu' te yi tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib. Nin ja cyetzaj cyakil yi ama'l yi at tzaj jak' ca'wl Og, yi rey tetz Basán. Cho'n xe'tnin le tnum Mahanaim, tuml yi oxc'al tnum yi at cwent yi tnum Jair.

Read Josué 13Josué 13
Compare Josué 13:28-30Josué 13:28-30