Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:24 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:24 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

24 Ncha'tz tak'nak Moisés chi'ama'l yi xonl Gad. Xomquen tu' te tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.