Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:22-27 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:22-27 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

22 Ncha'tz quim Balaam cyak'un yi e' xonl Israel tan spar. Yi jun Balaama'tz i' jun nachol, nin i' cy'ajl Beor.
23 Cyakil yi e'chk ama'la'tz, ya'stzun ak'lij scyetz xonl Rubén tan Moisés. Xomquen tu' te tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib. Tircu'n e'chk ama'la'tz ak'lij scyetz. Nin cho'n mmopon chimojom tzi a' Jordán.
24 Ncha'tz tak'nak Moisés chi'ama'l yi xonl Gad. Xomquen tu' te tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
25 Ak'lij yi ama'l cwent Jazer tu cyakil yi tnum Galaad scyetz. Nin ncha'tz cyetzaj jalaj chi'ama'l e' amonita. Nin yi mojomil yi chi'ama'l, opon jalen Aroer yi at swutz len Rabá,
26 tuml yi ama'l yi at xo'l Hesbón, Ramat-mispa tu Betonim, tuml yi ama'l yi at xo'l Mahanaim. Nin na opon te yi mojomil Debir.
27 Ncha'tz ak'lij yi ẍk'ajlaj Bet-aram Bet-nimra, tu Sucot, nin Zafón. Ya'stzun ama'l yi at tzaj jak' ca'wl Sehón yi rey tetz Hesbón. Cho'n tzun at cyakil e'chk ama'la'tz swutz len yi a' Jordán. Nin cho'n nxe't tzaj tzak' cu'n tzaj yi lawun yi na bi'aj Cineret.