Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:21 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 tu cyakil yi e'chk cojbil, tuml yi e'chk tnum yi at jak' ca'wl Sehón yi chireyil yi e' amorreo, yi najlij Hesbón. Ya'stzun yi rey yi quim tan Moisés scyuch' coboxt ajcaw yi na chibi'aj: Evi, Requem, Zur, Hur nin Reba.