Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:18-19 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:18-19 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

18 Ncha'tz i' njatxon yi tnum Jahaza, Cademot, nin Mefaat,
19 tu yi tnum Quiritaim, Sibna, Zaret-sahar yi at ẍk'ajlaj.