Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:13 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Ntin cu'n yi e' aj Gesur scyuch' yi e' aj Maaca qui nche'l laju'n swutz yi chi'ama'l, ma na e' cyaj cyen tu' ẍchixo'l yi e' xonl Israel. Nin ate' nintz jalu'.