Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 13

Josué 13:12-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Ncha'tz ak'lij yi ama'l yi at jak' ca'wl Og, chireyil yi e' aj Basán, yi cawunak le tnum Astarot tu Edrei. Ya'stzun yi e' refaita yi e' clax cyen, yi xcye' nak Moisés tan chibiyle'n, nin tan chilaje'n le cyetz chi'ama'l.
13Ntin cu'n yi e' aj Gesur scyuch' yi e' aj Maaca qui nche'l laju'n swutz yi chi'ama'l, ma na e' cyaj cyen tu' ẍchixo'l yi e' xonl Israel. Nin ate' nintz jalu'.

Read Josué 13Josué 13
Compare Josué 13:12-13Josué 13:12-13