Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 13

Josué 13:11-31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11Ncha'tz ak'lij yi e'chk ama'l scyetz yi at cwent Galaad tu yi chi'ama'l yi e' gesureo, tu chi'ama'l yi e' maacateo, tu yi wi'wtz Hermón, tuml yi ama'l Basán jalen Salca.
12Ncha'tz ak'lij yi ama'l yi at jak' ca'wl Og, chireyil yi e' aj Basán, yi cawunak le tnum Astarot tu Edrei. Ya'stzun yi e' refaita yi e' clax cyen, yi xcye' nak Moisés tan chibiyle'n, nin tan chilaje'n le cyetz chi'ama'l.
13Ntin cu'n yi e' aj Gesur scyuch' yi e' aj Maaca qui nche'l laju'n swutz yi chi'ama'l, ma na e' cyaj cyen tu' ẍchixo'l yi e' xonl Israel. Nin ate' nintz jalu'.
14Ma yi e' xonl Leví qui'c cyetz chi'ama'l ak'lij tan Moisés. Na yi cyetz chi'herens i'tz yi e'chk oy yi na opon cyak'un yi e' xonl Israel tan pat-xe'n swutz Ryos, chi yi talnak Ryos scyetz.
15Ma yi e' xonl Rubén, nintzun oc Moisés tan jatxle'n cyetz chi'ama'l. Xomquen tu' te yi jujun najal.
16Cho'n tzun e' cyaje'n cyen yi e' xonl Rubéna'tz le yi ama'l Aroer, stzi' yi a' Arnón tu yi tnum yi at ẍk'ajlaj, cy'anl tetz Medeba.
17Nin ja opon cu'n jalen Hesbón tu cyakil yi e'chk tnum yi at ẍk'ajlaja'tz chi tane'n Dibón, Bamot-baal, Bet-baal-meón.
18Ncha'tz i' njatxon yi tnum Jahaza, Cademot, nin Mefaat,
19tu yi tnum Quiritaim, Sibna, Zaret-sahar yi at ẍk'ajlaj.
20Ej, nin i' njatxon yi tnum Bet-peor, tuml yi e'chk txala'j Pisga, nin Bet-fesimot,
21tu cyakil yi e'chk cojbil, tuml yi e'chk tnum yi at jak' ca'wl Sehón yi chireyil yi e' amorreo, yi najlij Hesbón. Ya'stzun yi rey yi quim tan Moisés scyuch' coboxt ajcaw yi na chibi'aj: Evi, Requem, Zur, Hur nin Reba.
22Ncha'tz quim Balaam cyak'un yi e' xonl Israel tan spar. Yi jun Balaama'tz i' jun nachol, nin i' cy'ajl Beor.
23Cyakil yi e'chk ama'la'tz, ya'stzun ak'lij scyetz xonl Rubén tan Moisés. Xomquen tu' te tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib. Tircu'n e'chk ama'la'tz ak'lij scyetz. Nin cho'n mmopon chimojom tzi a' Jordán.
24Ncha'tz tak'nak Moisés chi'ama'l yi xonl Gad. Xomquen tu' te tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
25Ak'lij yi ama'l cwent Jazer tu cyakil yi tnum Galaad scyetz. Nin ncha'tz cyetzaj jalaj chi'ama'l e' amonita. Nin yi mojomil yi chi'ama'l, opon jalen Aroer yi at swutz len Rabá,
26tuml yi ama'l yi at xo'l Hesbón, Ramat-mispa tu Betonim, tuml yi ama'l yi at xo'l Mahanaim. Nin na opon te yi mojomil Debir.
27Ncha'tz ak'lij yi ẍk'ajlaj Bet-aram Bet-nimra, tu Sucot, nin Zafón. Ya'stzun ama'l yi at tzaj jak' ca'wl Sehón yi rey tetz Hesbón. Cho'n tzun at cyakil e'chk ama'la'tz swutz len yi a' Jordán. Nin cho'n nxe't tzaj tzak' cu'n tzaj yi lawun yi na bi'aj Cineret.
28Cyakil yi e'chk ama'la'tz, ya'stzun ak'lij scyetz yi e' xonl Gad tan Moisés. Xomquen tu' te yi tajlal yi jujun k'u'j e' aj Gada'tz yi chixonl quib.
29Ncha'tz tak' Moisés chi'ama'l yi junt k'u'j xonl Manasés, yi e' cyaj cyen jalaj cy'en yi a' Jordán.
30Yi toque'n jatxle'n yi chi'ama'l, xomquen tu' te yi tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib. Nin ja cyetzaj cyakil yi ama'l yi at tzaj jak' ca'wl Og, yi rey tetz Basán. Cho'n xe'tnin le tnum Mahanaim, tuml yi oxc'al tnum yi at cwent yi tnum Jair.
31Ncha'tz cyetzaj jalajt te yi ama'l Galaad tu yi cobt tnum yi na bi'aj Astarot tu Edrei. Ya'stzun yi ama'l yi ak'lij scyetz xonl Maquir, cy'ajl Manasés. Xomquen tu' te tajlal jujun k'u'j e' yi chixonl quib.

Read Josué 13Josué 13
Compare Josué 13:11-31Josué 13:11-31