Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:11 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

11 Ncha'tz ak'lij yi e'chk ama'l scyetz yi at cwent Galaad tu yi chi'ama'l yi e' gesureo, tu chi'ama'l yi e' maacateo, tu yi wi'wtz Hermón, tuml yi ama'l Basán jalen Salca.