Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 12:9 in Aguacateco

Help us?

Josué 12:9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Ma jalu', je chibi' yi e' rey yi e' quim cyak'un Josué: Yi rey tetz Jericó, tetz Hay, yi at naka'jil Betel, rey tetz Jerusalén, tetz Hebrón, tetz Jarmut, tetz Laquis, tetz Eglón, tetz Gezer, tetz Debir, tetz Geder, tetz Horma, tetz Arad, tetz Libna, tetz Adulam, tetz Maceda, tetz Betel, tetz Tapúa, tetz Hefer, tetz Afec, tetz Sarón, tetz Madón, tetz Hazor, tetz Simrom-merón, tetz Acsaf, tetz Taanac, tetz Meguido, tetz Cedes, tetz Jocneam yi at Carmelo, tetz Dor yi at tzi mar, tetz Goim yi at cwent Gilgal, nin yi rey tetz Tirsa. Junak junlaj rey e' quim cyak'un Josué scyuch' yi e' xonl Israel.