Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 12:5-6 in Aguacateco

Help us?

Josué 12:5-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Ej, nin yi e'chk ama'l yi at jak' ca'wl yi rey Oga'tz sajle'n, i'tz yi ama'l yi cho'n na xe't tzaj mojomil xe wutz Hermón, tuml yi ama'l Salca, nin cyakil yi ama'l cwent Basán, nin oponak yi mojom jalen Gesur tu Maaca, ncha'tz na opon nicy'al Galaad, yi cob elnak tu Sehón, rey cwent Hesbón.
6 Ya'stzun yi e' reya'tz yi e' quim cyak'un Moisés scyuch' yi e' xonl Israel. Nintzun cu' jatxol Moisés yi e'chk ama'la'tz ẍchiwutz ox k'u'j scyeri yi e' xonl Israel. Nin yi ox k'u'ja'tz i'tz: Yi e' xonl Rubén, yi e' xonl Gad, tu yi e' xonl Manasés yi cob cuntu' elnake'.