Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 12:4-5 in Aguacateco

Help us?

Josué 12:4-5 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Ncha'tz quim Og cyak'un yi rey cwent Basán. Yi Oga'tz i' yi wi'tzbil chixonl yi e' refaita yi cho'n najlche' le tnum Astarot, nin yi tnum Edrei.
5 Ej, nin yi e'chk ama'l yi at jak' ca'wl yi rey Oga'tz sajle'n, i'tz yi ama'l yi cho'n na xe't tzaj mojomil xe wutz Hermón, tuml yi ama'l Salca, nin cyakil yi ama'l cwent Basán, nin oponak yi mojom jalen Gesur tu Maaca, ncha'tz na opon nicy'al Galaad, yi cob elnak tu Sehón, rey cwent Hesbón.