Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 12:2-6 in Aguacateco

Help us?

Josué 12:2-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Yi chibi' yi e' rey yi e' quim cyak'un i'tz: Yi rey tetz Sehón, yi chireyil yi e' amorreo, yi cho'n najlij le tnum Hesbón, i' ajcaw tibaj cyakil yi ama'l yi cho'n na xe'tnin le tnum Aroer, yi at tzi tzanla' Arnón, jalen te yi tzanla' Jaboc, kale atit chimojom yi e' amonita. Ncha'tz cawunak i' tibaj jalaj te yi ama'l Galaad.
3 Ncha'tz cawunak i' tibaj cyakil yi ama'l yi at swutz len yi a' Jordán, yi cho'n na xe'tij tzi yi a' Cineret, jalen te yi mar yi chin c'a' nin tan atz'um nka yi C'a' Mar. Nin opon te yi tnum Bet-jesimot, nin jalen xe wutz Pisga.
4 Ncha'tz quim Og cyak'un yi rey cwent Basán. Yi Oga'tz i' yi wi'tzbil chixonl yi e' refaita yi cho'n najlche' le tnum Astarot, nin yi tnum Edrei.
5 Ej, nin yi e'chk ama'l yi at jak' ca'wl yi rey Oga'tz sajle'n, i'tz yi ama'l yi cho'n na xe't tzaj mojomil xe wutz Hermón, tuml yi ama'l Salca, nin cyakil yi ama'l cwent Basán, nin oponak yi mojom jalen Gesur tu Maaca, ncha'tz na opon nicy'al Galaad, yi cob elnak tu Sehón, rey cwent Hesbón.
6 Ya'stzun yi e' reya'tz yi e' quim cyak'un Moisés scyuch' yi e' xonl Israel. Nintzun cu' jatxol Moisés yi e'chk ama'la'tz ẍchiwutz ox k'u'j scyeri yi e' xonl Israel. Nin yi ox k'u'ja'tz i'tz: Yi e' xonl Rubén, yi e' xonl Gad, tu yi e' xonl Manasés yi cob cuntu' elnake'.