Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:5-6 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:5-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Junit e' ban, nin cho'n cyopone'ntz stzi' a' Merom. Nin e' ban list quibtz tan oyintzi' scye'j yi e' xonl Israel.
6 Itzun tal Kataj tetz Josué: “Josué, quil cxob, na chwa'nin ek, nsken chiquim cyakil yi e' icontra'tz wa'n. Ma yi axwok itetz, ntina'tz tajwe'n tan ibnol: Wak'woke'n quikan yi chichej, nin oken k'a'kl yi chicare't ita'n,” stzun Kataj bantz tetz.