Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:4 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Chimolol tzun quib yi e' reya'tz tan oyintzi' scye'j yi e' xonl Israel. Xomche' chisanlar scye'j. At e' yi cho'n ate'e'n te'jak chej. Nin at e' yi cho'n ate' tulak care't tetz oyintzi'. Quinin ajlbe'n cyetz yi e' sanlara'tz, na cho'n cunin cyajlal chi tane'n yi samlicy' yi at tzi mar.