Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:18 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

18 Tircu'n chiquime'n chireyil yi e'chk tnuma'tz, na nim tiemp e' ban yi e' xonl Israel tan cambaje'n yi e'chk ama'la'tz.