Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:17-18 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:17-18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 Ncha'tz cyetzaj yi wi'wtz Halac yi na xe'tnin Seir, nin yi na opon jalen Baal-gad yi at jalen wi ẍk'ajlaj Líbano, yi at tzak' cu'n yi wutz Hermón.
18 Tircu'n chiquime'n chireyil yi e'chk tnuma'tz, na nim tiemp e' ban yi e' xonl Israel tan cambaje'n yi e'chk ama'la'tz.