Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:17 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 Ncha'tz cyetzaj yi wi'wtz Halac yi na xe'tnin Seir, nin yi na opon jalen Baal-gad yi at jalen wi ẍk'ajlaj Líbano, yi at tzak' cu'n yi wutz Hermón.