Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:15-21 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:15-21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Yi e'chk ca'wl yi tak' Kataj tetz Moisés, Josué tzun bnon tane'n, na nin tal Moisés cyakil yi e'chk ca'wla'tz tetz Josué. Qui'c nin jun xtxolbil yi qui'k mban Josué chi yi tal Kataj tetz Moisés.
16 Cyetzaj yi e' xonl Israel cyakil yi e'chk ama'la'tz yi at wi'wtz, tu yi jun c'oloj ama'l yi na bi'aj Néguev, tu yi ama'l Gosén, tu cyakil yi ẍk'ajlaj yi at stzi'ak yi a' Jordán, tu yi ama'l yi na bi'aj Arabá, tu cyakil e'chk mas ama'l yi at wi'wtz, tu yi e'chk joco'j yi nsken wi't oc chicwent.
17 Ncha'tz cyetzaj yi wi'wtz Halac yi na xe'tnin Seir, nin yi na opon jalen Baal-gad yi at jalen wi ẍk'ajlaj Líbano, yi at tzak' cu'n yi wutz Hermón.
18 Tircu'n chiquime'n chireyil yi e'chk tnuma'tz, na nim tiemp e' ban yi e' xonl Israel tan cambaje'n yi e'chk ama'la'tz.
19 Ntin cu'n yi e' heveo, yi najlche' Gabaón, ya'stzun e' clax, na nsken bnix jun chitrat scyuch'.
20 Tircu'n chiquime'n yi e' mas wunaka'tz, nin chin q'uixc'uj nin e' ban yi chiquime'n, na ya'stzun tajbil Kataj tan ticy'e'n pone'n yi e'chk q'uixc'uja'tz cya'n ẍchik'ab yi e' xonl Israel. Quinin el chik'ajab yi e' xonl Israela'tz scye'j, na ya'stzun alijt cyen tan Kataj Ryos tetz Moisés.
21 Ncha'tz ite'n nin tiempa'tz chiquime'n yi e' xonl Anac yi najlche' wi'wtz Hebrón, nin Debir, tu Anab. Nin cyakil yi e' yi ate' wi'wtz cwent Judá, tu yi e'chk ama'l yi nsken oc chicwent yi e' xonl Israel, tircu'n chixite'n tan Josué.