Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:13-14 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:13-14 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Ntin Hazor oc k'a'kl cyak'un yi e' xonl Israel, ma yi e'chk mas tnum yi ate' wi'wtze'n, quinin oc k'a'kl cya'n.
14 Poro tircu'n yi e' wunak yi ate'-tz tul yi e'chk tnuma'tz e' quim. Qui'c nin jun nink clax. Ma yi cyawun tu yi e'chk takle'n yi at tnum, tircu'n cyetzal.