Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:10-11 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:10-11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Chibene'n tzun Josué tan chibiyle'n yi e' yi ate' le tnum Hazor. Tircu'n chiquime'n, tuml yi chireyil, na i' ntxumun yi jun oyintzi'a'tz scye'j yi e' xonl Israel.
11 Tircu'n chiquime'n yi e' yi ate' le jun tnuma'tz. Nin oc k'a'kl yi tnum cyak'un yi e' xonl Israel.